Przeglądaj Kategorię:

Marcin Podlewski

wszystko-jest-wzgledne-happy-end-marcin-podlewski

„Na­leżenie do mniej­szości, na­wet jed­nooso­bowej, nie czy­ni ni­kogo sza­leńcem. Is­tnieje praw­da i is­tnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy praw­dzie, na­wet wbrew całemu światu, po­zos­ta­je nor­malny. Normalność nie jest kwes­tią statystyki.” George OrwellNiewygodna prawda…

Share:
Translate »